Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.PRZEGLĄD-TYGODNIK.PL

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.przeglad-tygodnik.pl prowadzony jest przez Fundacje Oratio Recta" , z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierska 3 lok. 7, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, NIP 951-19-67-251.
 2. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę  www.sklep.przeglad-tygodnik.pl
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Fundacji   „Oratio Recta" są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 5. Fundacja „Oratio Recta"  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Fundacja „Oratio Recta"  oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym Fundacji „Oratio Recta" jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 2. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym  adres e-mail i telefon zostaną wykorzystane  do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów . Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Informujemy także, ze przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 3. Warunkiem realizacji przez Fundacje „Oratio Recta" złożonych zamówień jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 4. Fundacja „Oratio Recta" zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych jej środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z Klientem celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Fundacja „Oratio Recta"  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 6. Zakupione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie do kraju podanego w opisie lub sposobie dostawy dla danego towaru. Dostawy do krajów niewskazanych w opisach lub sposobie dostawy dla danego produktu nie będą realizowane a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 8. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru, zgodnie z formularzem zamówienia.
 9. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki pokrywa Klient, chyba że Fundacja „Oratio Recta"  zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty dla danego towaru, o zwolnieniu Klienta z konieczności poniesienia takiej opłaty, o czym Klient zostanie wyraźnie poinformowany w opisie danego towaru. W takim przypadku koszty przesyłki są pokrywane przez Fundacje „Oratio Recta".

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Fundacji „Oratio Recta" są objęte gwarancją producenta. Jeżeli Klient stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji.
 2. Klient jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć opis stwierdzonych wad.
 3. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.
 4. Reklamacje należy składać na adres: Fundacja „Oratio Recta" ,  ul. Inżynierska 3 lok. 7 , 03-410 Warszawa, e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl . Infolinia: 22 635 84 10*
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym Fundacji „Oratio Recta" bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi śladów używania i nie został w żaden sposób zniszczony (w tym zdjęta folia). Fundacja „Oratio Recta" gwarantuje zwrot wartości towaru w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w kwocie zapłaconej sumy pomniejszonej o koszty dostawy (o ile te koszty zostały dla danego towaru określone). Koszty odesłania (zwrotu) towaru do Wydawnictwa, Fundacja „Oratio Recta", ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, obciążają Klienta.
 6. Fundacja „Oratio Recta" nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

* - infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 9.00-16.00. Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych